Menu

Tuesday, 24 December 2013

МХУЗ-3“АНГЛИ ХЭЛ-3” ХИЧЭЭЛИЙН СТАНДАРТ

Мэргэжлийн индекс:          D 141100       
 Хичээлийн код:                  Eng 111
 Кредит:                                 3
 Хамрах хүрээ:                     Монгол хэл-уран зохиолын 3-р ангид V, VI улиралд судална.                      
Судлах цаг:      144              Семинар:  64 цаг                  Бие даалт:  80 цаг        


Хичээлийн залгамж холбоо:
Босоо тэнхлэгээр:
  Сургалтын өмнөх:   монгол хэлний авиазүй, үгзүй, үгийн сан, уран зохиолын түүх 
  Сургалтын дараах:  утга судлал, хэл шинжлэлийн түүх, харьцуулсан уран зохиол
Хэвтээ тэнхлэгээр:
Монгол хэлний дидактик, уран зохиолын дидактик, монгол хэлний өгүүлбэрзүй, уран зохиолын түүх
Хичээлийн зорилго: Мэргэжлийн бус ангийн оюутнууд багшийн болон хичээл сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой үг хэллэгүүдийг цээжлэх, хэрэглээ болгох, бусадтайгаа харилцаж ярьж сурах,  мэргэжлийн  үг хэллэгтэй эхүүдийг англи хэлнээс эх хэл рүүгээ хөрвүүлэн уншиж ашиглах чадвар эзэмшүүлэхэд энэхүү хичээлийн гол зорилго оршино.
 Агуулгын хүрээ: Багшийн үйл ажиллагаа, хичээл зохион байгуулалт, хэл шинжлэл, уран зохиолын нэр томъёо, англи хэлний үгийн бүтэц, үгсийн аймаг.
Оюутны эзэмших мэдлэг, чадвар:
Бүлэг сэдэв
Эзэмших мэдлэг
Чадвар
      I.         
Becoming a teacher/ teaching lesson/lesson planning
Багшийн үйл ажиллагаа, заах аргазүй, хичээл зохион байгуулалтын талаарх  үг хэллэгтэй болох
 Мэргэжлийн үг хэллэгийг хэрэглээ болгох,  харилцах чадвар эзэмших /100-130 үг цээжлэх/, үгийн сангаа нэмэгдүүлэх
    II.         
Using literature
Уран зохиолын элементүүд, төрөл жанрын талаарх үг хэллэг сурах
Уран зохиолын хичээлийг заахад хэрэглэгдэх үг хэллэг, нэр томъёог зөв хэрэглэх чадвар эзэмших /80-120 үг цээжлэх/
   III.         
Parts of speech/ Linguistic terms
Англи монгол хэлний үгсийн аймаг /нэр үг, үйл үг, төлөөний үг, угтвар үг, баймж үйл үг, тэмдэг нэр,/ 
Хэл шинжлэлийн мэргэжлийн үг хэллэгийн толь/250-300үгтэй/ хөтөлж, тэдгээрийг ялган таних, өгүүлбэрт зөв хэрэглэх чадвар эзэмших
Төгсөв

No comments:

Post a Comment